Tititada Academy Logo
Tìm kiếm

Quản lý gia sản

Xây dựng danh mục

Xây dựng danh mục là việc xác định các loại tài sản, cũng như tỉ trọng từng tài sản trong danh mục đầu tư nhằm tối ưu hóa lợi nhuận và giảm thiểu rủi ro của danh mục, thông qua việc đa dạng hoá tài sản đầu tư.

Gmail IconFacebook IconLinkedin Icon

Khám phá về Xây dựng danh mục