Tititada Academy Logo
Tìm kiếm

Cố vấn tài chính

Quản lý tài sản

Quản lý tài sản (assets management) là dịch vụ tài chính trong đó các công ty quản lý quỹ chuyên nghiệp sẽ thay mặt nhà đầu tư chọn, đánh giá khoản đầu tư nhằm quá trình tối đa hóa hiệu quả đầu tư.

Gmail IconFacebook IconLinkedin Icon

Khám phá về Quản lý tài sản