Tititada Academy Logo
Tìm kiếm

Kế hoạch hưu trí

Hệ thống hưu trí

Hệ thống hưu trí là chính sách an sinh xã hội bao gồm trợ cấp xã hội từ ngân sách và hưu trí cơ bản từ quỹ bảo hiểm xã hội theo nguyên tắc đóng-hưởng.

Gmail IconFacebook IconLinkedin Icon

Khám phá về Hệ thống hưu trí