Tititada Academy Logo
Tìm kiếm

Khởi nghiệp

Startups

Startups là những doanh nghiệp non trẻ mới được nhà sáng lập bắt đầu kinh doanh, mang đến sản phẩm có tính sáng tạo, linh hoạt và có tiềm năng phát triển nhanh chóng.

Gmail IconFacebook IconLinkedin Icon

Khám phá về Startups