Tititada Academy Logo
Tìm kiếm

Chứng chỉ Hoạch định tài chính cá nhân

Chứng chỉ Hoạch định tài chính cá nhân (CFP) là sự công nhận chính thức về chuyên môn trong các lĩnh vực lập kế hoạch tài chính, thuế, bảo hiểm, kế hoạch bất động sản và tiết kiệm hưu trí. Được sở hữu và trao tặng bởi Certified Financial Planner Board of Standards, Inc., danh hiệu này được trao cho những cá nhân hoàn thành thành công các kỳ thi ban đầu của Hội đồng CFP, sau đó tiếp tục các chương trình giáo dục hàng năm liên tục để duy trì kỹ năng và chứng chỉ của họ.

CFP giúp các cá nhân quản lý tài chính của họ. Điều này có thể bao gồm nhiều nhu cầu khác nhau, chẳng hạn như lập kế hoạch đầu tư, lập kế hoạch nghỉ hưu, bảo hiểm và lập kế hoạch giáo dục. Khía cạnh quan trọng nhất của CFP là trở thành người ủy thác tài sản của bạn, nghĩa là họ sẽ đưa ra quyết định vì lợi ích tốt nhất của bạn.   

Ví dụ: giả sử bạn sắp nghỉ hưu, CFP sẽ tạo một kế hoạch tài chính có thể giúp bạn vượt qua những năm nghỉ hưu. Hoặc bạn có một đứa con sắp bắt đầu học đại học. CFP có thể giúp lập kế hoạch tài chính để quản lý chi phí đó.

Đạt được danh hiệu CFP bao gồm việc đáp ứng các yêu cầu trong bốn lĩnh vực: giáo dục chính quy, thành tích trong kỳ thi, kinh nghiệm làm việc có liên quan và đạo đức nghề nghiệp. Các yêu cầu về giáo dục bao gồm hai thành phần chính là bằng cử nhân hoặc cao hơn từ một trường đại học hoặc cao đẳng. Thứ hai, ứng viên phải hoàn thành các khóa học cụ thể về lập kế hoạch tài chính, theo quy định của Hội đồng CFP. Yêu cầu thứ hai này thường được miễn nếu ứng viên có một số chức danh tài chính được chấp nhận như CFA hoặc CPA, hoặc MBA