Tititada Academy Logo
Tìm kiếm

Quản trị rủi ro

Rủi ro kinh doanh

Rủi ro kinh doanh là tất cả các yếu tố đến từ bên trong hoặc bên ngoài doanh nghiệp, làm giảm lợi nhuận hoặc tác động đến khả năng đạt được các mục tiêu tài chính của doanh nghiệp đó.

Gmail IconFacebook IconLinkedin Icon

Khám phá về Rủi ro kinh doanh