Tititada Academy Logo
Tìm kiếm

Quản trị rủi ro

Rủi ro công nghệ

Rủi ro công nghệ trong doanh nghiệp đề cập đến những thách thức và rủi ro tiềm ẩn, phát sinh từ việc áp dụng, tích hợp và quản lý công nghệ trong doanh nghiệp đó.

Gmail IconFacebook IconLinkedin Icon

Khám phá về Rủi ro công nghệ