Tititada Academy Logo
Tìm kiếm

Cổ phiếu

Cổ tức

Cổ tức là lợi nhuận mà công ty trả cho cổ đông, là khoản thu nhập trên số vốn mà cổ đông bỏ ra góp vốn. Cổ tức thường đươc chi trả dưới hai hình thức là cổ tức tiền mặt hoặc cổ tức bằng cổ phiếu.

Gmail IconFacebook IconLinkedin Icon

Khám phá về Cổ tức