Tititada Academy Logo
Tìm kiếm

Cổ phiếu

Phát hành cổ phiếu

Phát hành cổ phiếu là quá trình công ty cổ phần phát hành một lượng cổ phiếu mới ra thị trường, nhằm huy động nguồn vốn từ các nhà đầu tư. Có nhiều hình thức phát hành cổ phiếu, bao gồm phát hành riêng lẻ, phát hành lần đầu ra công chứng...

Gmail IconFacebook IconLinkedin Icon

Khám phá về Phát hành cổ phiếu