Tititada Academy Logo
Tìm kiếm

Cổ phiếu

Loại cổ phiếu

Cổ phiếu có nhiều loại bao gồm cổ phiếu phồ thông, cổ phiếu thưởng, cổ phiếu quỹ, cổ phiếu ưu đãi, cổ phiếu chuyển đồi... Mỗi loại hình khác nhau sẽ có quyền biểu quyết, quyền cổ tức và các đặc quyền khác nhau.

Gmail IconFacebook IconLinkedin Icon

Khám phá về Loại cổ phiếu