Tititada Academy Logo
Tìm kiếm

Cổ đông chi phối

Cổ đông chi phối là một cá nhân, pháp nhân hoặc một nhóm cá nhân, tổ chức nắm giữ một lượng lớn cổ phần của công ty, đủ để có quyền kiểm soát hay chi phối các quyết định của công ty đó. Thông thường, cổ phần chi phối sẽ chiếm hơn 50% trong tổng số cổ phần của công ty. Cổ đông chi phối nắm hơn 65% thường có quyền quyết định tất cả các vấn đề về chiến lược kinh doanh, tài chính, nhân sự chủ chốt, chia cổ tức và phân phối lợi nhuận.

Cổ đông chi phối cũng có thể có quyền kiểm soát thông qua việc bầu ra thành viên Hội đồng quản trị của công ty và kiểm soát hội đồng quản tri. Hội đồng quản trị có quyền bổ nhiệm Tổng giám đốc của công ty.