Tititada Academy Logo
Tìm kiếm

Ngày giao dịch không hưởng quyền

Ngày giao dịch không hưởng quyền là một ngày giao dịch/ làm việc trước ngày đăng ký cuối cùng, chốt danh sách cổ đông được hưởng cổ tức hoặc quyền mua. Nếu nhà đầu tư mua mới cổ phiếu trong ngày giao dịch này, họ sẽ không được hưởng cổ tức.

Ngược lại, nếu cổ đông muốn bán cổ phiếu mà vẫn nhận được cổ tức thì họ có thể chờ tới ngày giao dịch không hưởng quyền hoặc sau đó để thực hiện việc bán. Lưu ý, giá cổ phiếu sẽ được điều chỉnh giảm tương ứng với tỷ lệ chia hoặc phát hành thêm trong ngày giao dịch không hưởng quyền.