Tititada Academy Logo
Tìm kiếm

Thị trường đấu giá

Thị trường đấu giá (Auction Market) là nơi mà người mua và người bán lần lượt ra giá và chào giá cùng một lúc.

Mức giá mà chứng khoán được giao dịch phản ánh mức giá cao nhất mà người mua sẵn sàng trả và mức giá thấp nhất mà người bán có thể chấp nhận được.

Giao dịch được thực hiện ở mức giá mà giá chào mua và giá chào bán khớp với nhau. Nó khác với thị trường phi tập trung (OTC), nơi các giao dịch được thương lượng.

Đấu giá cũng được sử dụng trong các đợt chào bán chứng khoán lần đầu tiên ra công chúng (IPO). Loại đấu giá được sử dụng trong các đợt IPO được gọi là đấu giá kiểu Hà Lan.

Đấu giá được sử dụng trong các thị trường chứng khoán khác nhau trên thế giới.