Tititada Academy Logo
Tìm kiếm

Chênh lệch giá mua-giá bán

Chênh lệch giá mua (bid) - giá bán (ask) (hay đơn giản là spread) là sự chênh lệch giữa giá cao nhất mà người mua sẵn sàng trả và giá thấp nhất mà người bán sẵn sàng chấp nhận bán cho một tài sản; và giá chào bán có xu hướng thấp hơn giá chào mua.

Các nhà tạo lập thị trường (market maker - thường là nhà môi giới/ngân hàng) là người chào bán/mua (ask/bid) chứng khoán ở một mức giá nhất định, và người mua sẽ là nguời chấp nhận giá (price taker) nếu như họ đồng ý thực hiện mua/bán chứng khoán đó với mức giá được đưa ra.

Mức chênh lệch này cũng được xem là chi phí giao dịch và nó thường là một trong những nguồn thu chính của market maker. Nó có thể được áp dụng trong giao dịch của hầu hết các loại chứng khoán, cũng như ngoại hối và hàng hoá.

Ví dụ, bạn muốn mua 100 cổ phiếu XYZ với mức giá 50,000đ và trên thị trường đang có 100 CP đó được bán ở mức 51,000đ. Mức chênh lệch ở đây là 1,000đ, nếu thực hiện mua, tổng mức chênh lệch hay phí giao dịch là 100 x 1,000 = 1 triệu đồng.

Ví dụ khác, tỷ giá USD được chào mua và chào bán hiện tại ở Vietcombank lần lượt là 23,290 đồng và 23,600 đồng.

Mức chênh lệch 310 đồng là bid-ask spread và có thể được xem là nguồn thu nhập trước thuế của ngân hàng.