Tititada Academy Logo
Tìm kiếm

Chứng khoán có sẵn để bán

Chứng khoán sẵn sàng để bán (Available-for-Sale Security - AFS) là một loại chứng khoán mà doanh nghiệp mua với mục đích đầu tư và có thể bán bất cứ lúc nào khi cần.

Chứng khoán AFS không phải là chứng khoán nắm giữ đến ngày đáo hạn (HFT) hay chứng khoán đầu tư dài hạn (HTM).

Chứng khoán AFS được ghi nhận trên bảng cân đối kế toán với giá trị hợp lý và sự thay đổi giá trị hợp lý được ghi nhận trong vốn chủ sở hữu.

Khi chứng khoán AFS được bán, doanh thu hoặc chi phí từ việc bán được ghi nhận trong kết quả kinh doanh và sự thay đổi giá trị hợp lý trước đó được điều chỉnh trong vốn chủ sở hữu.


Xem thêm: Đầu tư chứng khoán có rủi ro không