Tititada Academy Logo
Tìm kiếm

Lợi nhuận tương đối

Lợi nhuận tương đối (Relative return) là thước đo mức lợi nhuận kiếm được của một danh mục đầu tư trong một khoảng thời gian nhất định so với một chỉ số tiêu chuẩn, được thể hiện dưới dạng phần trăm.

Lợi nhuận tương đối = Lợi nhuận tuyệt đối của danh mục - Lợi nhuận tuyệt đối của chỉ số chuẩn

Ví dụ, danh mục đầu tư của bạn lời 12%, trong khi chỉ số VN Index lời 10%, thì lợi nhuận tương đối của danh mục đầu tư của bạn là: 12% - 10% = 2%.

Việc sử dụng lợi nhuận tương đối giúp các nhà đầu tư đo lường được hiệu suất danh mục của họ xem liệu nó có đánh bại, hay kiếm được mức lợi nhuận lớn hơn, thị trường chung.

Lưu ý, lợi nhuận tương đối là khác với lợi nhuận tuyệt đối vì nó so sánh lợi nhuận của một danh mục với một chỉ số chuẩn cụ thể, còn lợi nhuận tuyệt đối chỉ thể hiện lãi/lỗ vốn của riêng danh mục đó.