Tititada Academy Logo
Tìm kiếm

Thuế bán chứng khoán nhà đầu tư cá nhân

Theo quy định tại Thông tư 111/2013 của Bộ Tài chính, thuế thu nhập cá nhân đối với giao dịch chứng khoán được áp dụng thuế suất 0.1% trên giá chuyển nhượng. Tương ứng cứ mỗi lần bán chứng khoán, nhà đầu tư sẽ bị trừ 0.1% trên tổng giá trị dù lãi hay lỗ. 

Khoản thuế bắt buộc được khấu trừ trực tiếp vào giá trị bán của chứng khoán của nhà đầu tư cá nhân. Công ty chứng khoán (hoặc một số trường hợp công ty không đại chúng, thì tổ chức phát hành) sẽ nộp thuế bán chứng khoán niêm yết.


Ví dụ, bạn bán 100 cổ phiếu của một công ty cổ phần tại mức giá 25,000 đồng/cổ phiếu, thì thuế bán chứng khoán bạn phải thanh toán là: 100 x 25,000 x 0.1% = 2,500 đồng.


Xem thêm:

Đầu tư chứng khoán có rủi ro không

Các trang đầu tư chứng khoán uy tín