Tititada Academy Logo
Tìm kiếm

Phân tích cơ bản

Định giá

Định giá là đánh giá giá trị thực của một loại tài sản đầu tư, chẳng hạn như cổ phiếu hoặc trái phiếu, nhằm giúp nhà đầu tư hiểu rõ hơn về khả năng sinh lời của một khoản đầu tư và ra quyết định mua, bán hoặc giữ lại tài sản dựa trên so sánh giá hiện tại với giá trị ước tính.

Gmail IconFacebook IconLinkedin Icon

Khám phá về Định giá