Tititada Academy Logo
Tìm kiếm

Phân tích cơ bản

Dòng tiền chiết khấu (DCF)

Dòng tiền chiết khấu (DCF) là phương pháp định giá nhằm ước tính giá trị hiện tại của một dự án hoặc doanh nghiệp, bằng cách chiết khấu tất cả các dòng tiền tương lai dự kiến từ dự án về giá trị hiện tại, qua đó giúp nhà đầu tư đánh giá rủi ro và giá trị thực tế của một khoản đầu tư.

Gmail IconFacebook IconLinkedin Icon

Khám phá về Dòng tiền chiết khấu (DCF)