Tititada Academy Logo
Tìm kiếm

Phân tích cơ bản

Dự phóng tài chính

Dự phóng tài chính là quá trình ước lượng và dự đoán về tình hình tài chính trong tương lai của một cá nhân, doanh nghiệp hoặc tổ chức. Nó bao gồm việc đánh giá thu nhập, chi phí, đầu tư và nợ để xây dựng kịch bản có thể xảy ra.

Gmail IconFacebook IconLinkedin Icon

Khám phá về Dự phóng tài chính