Tititada Academy Logo
Tìm kiếm

Xây dựng danh mục

Quản lý rủi ro

Quản lý rủi ro là quá trình nhận dạng, đánh giá và theo dõi các rủi ro tiềm ẩn nhằm áp dụng chiến lược đầu tư phù hợp để đảm bảo hoạt động đầu tư ổn định và hiệu quả.

Gmail IconFacebook IconLinkedin Icon

Khám phá về Quản lý rủi ro