Tititada Academy Logo
Tìm kiếm

Xây dựng danh mục

Tái cơ cấu danh mục

Tái cơ cấu danh mục đầu tư là quá trình điều chỉnh lại tỷ trọng các khoản đầu tư trong danh mục để tối ưu hóa hiệu suất và đáp ứng thay đổi trong môi trường đầu tư.

Gmail IconFacebook IconLinkedin Icon

Khám phá về Tái cơ cấu danh mục