Tititada Academy Logo
Tìm kiếm

Xây dựng danh mục

Tỷ trọng tài sản

Tỷ trọng tài sản là tỷ lệ của mỗi loại tài sản trong tổng giá trị danh mục, là chỉ số quan trọng đánh giá sự phân bổ và mức độ đa dạng hóa của danh mục.

Gmail IconFacebook IconLinkedin Icon

Khám phá về Tỷ trọng tài sản