Tititada Academy Logo
Tìm kiếm

Chiến lược đầu tư

Thoái vốn

Trong đầu tư, chiến lược rút lui hay thoái vốn chính xác như tên gọi của nó: Đó là một kế hoạch về cách bạn sẽ thoái vốn khỏi khoản đầu tư của mình, và ghi nhận lợi nhuận của khoản đầu tư.

Gmail IconFacebook IconLinkedin Icon

Khám phá về Thoái vốn