Tititada Academy Logo
Tìm kiếm

Chiến lược đầu tư

Đầu cơ

Đầu tư đầu cơ là việc mua bán các tài sản có rủi ro cao, trong thời gian rất ngắn, dựa trên sự biến động giá cả với mong muốn làm giàu nhanh chóng. Đầu cơ được so sánh với cờ bạc.

Gmail IconFacebook IconLinkedin Icon

Khám phá về Đầu cơ