Tititada Academy Logo
Tìm kiếm

Khoản đầu tư thay thế

Chứng quyền

Chứng quyền là công cụ tài chính cho nhà đầu tư quyền mua cổ phiếu ở một mức giá cụ thể trong một khoảng thời gian nhất định, mang lại sự linh hoạt và tiềm năng lợi nhuận từ biến động giá cổ phiếu mà không cần phải mua trực tiếp cổ phiếu.

Gmail IconFacebook IconLinkedin Icon

Khám phá về Chứng quyền