Tititada Academy Logo
Tìm kiếm

Khoản đầu tư thay thế

SPAC

SPAC là "công ty rỗng", được thành lập với mục đích duy nhất là mua lại hoặc sáp nhập với một công ty hiện đang hoạt động. SPAC thu hút vốn đầu tư thông qua việc niêm yết trên thị trường chứng khoán để sau đó tìm kiếm một công ty mục tiêu để hợp nhất.

Gmail IconFacebook IconLinkedin Icon

Khám phá về SPAC