Tititada Academy Logo
Tìm kiếm

Khoản đầu tư thay thế

Hàng hóa

Hàng hóa là một loại tài sản riêng biệt có thể được sử dụng để đa dạng hóa danh mục đầu tư và phòng ngừa lạm phát. Hàng hóa là các nguyên liệu thô, ví dụ như lúa mì, gia súc, dầu, vàng.., được sử dụng để tạo ra sản phẩm mà người tiêu dùng mua.

Gmail IconFacebook IconLinkedin Icon

Khám phá về Hàng hóa