Tititada Academy Logo
Tìm kiếm

Khoản đầu tư thay thế

Phái sinh

Công cụ phái sinh đề cập đến các hợp đồng tài chính mà giá trị của chúng phụ thuộc vào một tài sản cơ bản, nhóm tài sản hoặc chỉ số tham chiếu. Đây thường là những công cụ có đòn bẩy, làm tăng rủi ro và lợi ích tiềm ẩn của chúng.

Gmail IconFacebook IconLinkedin Icon

Khám phá về Phái sinh