Tititada Academy Logo
Tìm kiếm

Bảng niên kim

Bảng niên kim (Annuity Table) là một công cụ giúp xác định giá trị hiện tại của dòng niên kim.

Bảng niên kim tính toán giá trị hiện tại của niên kim bằng cách sử dụng công thức tính tỷ lệ chiết khấu cho các khoản thanh toán trong tương lai.

Bảng niên kim là một công cụ được sử dụng chủ yếu bởi kế toán, công ty bảo hiểm hoặc các chuyên gia tài chính khác để xác định giá trị hiện tại của một niên kim.

Công thức tính dòng niên kim thông thường:

P = PMT*(1-〖(1+r)^(-n))/r

Công thức tính dòng niên kim chi trả đầu kỳ:

P = PMT*(1-(1+r)^(-n))/r*(1+r)

P = Giá trị hiện tại của dòng niên kim của bạn, PMT = Số tiền của mỗi lần thanh toán, r = Chiết khấu hoặc lãi suất, n = Số kỳ nộp tiền

Dựa trên công thức tính toán, dòng niên kim chi trả đầu kỳ sẽ mang đến cho nhà đầu tư số tiền nhiều hơn là dòng niên kim thông thường.