Tititada Academy Logo
Tìm kiếm

Bloomberg Terminal

Bloomberg Terminal là một hệ thống máy tính, cho phép nhà đầu tư truy cập dịch vụ dữ liệu của Bloomberg, cung cấp dữ liệu tài chính, tin tức, hệ thống nhắn tin độc quyền cũng như tạo điều kiện cho việc giao dịch tài chính theo thời gian thực.