Tititada Academy Logo
Tìm kiếm

Cổ phiếu ưu đãi chuyển đổi

Cổ phiếu ưu đãi chuyển đổi (Convertible preferred stock) là loại cổ phiếu nhà đầu tư có quyền chuyển đổi cổ phiếu này sang cổ phiếu phổ thông với một tỷ lệ chuyển đổi cố định trong một thời gian xác định. Cổ phiểu này không có quyền biểu quyết và được ưu tiên thanh toán trước cổ phiếu phổ thông, nên có tính năng của cả nợ và vốn chủ sở hữu.

Trong bảng cân đối kế toán, nó sẽ được ghi nhận trước ở phần nợ phải trả. Sau khi được chuyển đổi, nó sẽ được ghi nhận lại vào phần vốn chủ sở hữu.

Các doanh nghiệp thường phát hành cổ phiếu này nhằm huy động vốn với mức chi phí rẻ hơn so với phát hành các khoản nợ thông thường và tránh việc pha loãng cổ phiếu đang lưu hành.

Ví dụ: công ty XYZ phát hành cổ phiếu ưu đãi chuyển đổi với tỷ lệ chuyển đổi 1:10, giá chuyển đổi là 100,000đ. Nếu cổ phiếu XYZ đang có giá 90,000đ, thì việc chuyển đổi sang CP phổ thông có thể ghi nhận lỗ 10%. Còn nếu XYZ tăng lên 110,000đ, cổ đông ưu đãi thực hiện quyền chuyển đổi 1 CP ưu đãi lấy 10 CP phổ thông với giá 100,000đ, thì họ có thể ghi nhận lãi 10%.


Xem thêm: Chuyển đổi cổ phiếu ưu đãi sang cổ phiếu thường