Tititada Academy Logo
Tìm kiếm

Phương pháp dựng sổ

Phương pháp dựng sổ (Book Building) là một phương pháp định giá cổ phiếu cho lần phát hành đầu tiên ra công chúng (IPO) bằng cách thu thập lời chào mua từ những nhà đầu tư tổ chức.

Bên bảo lãnh, thường là một ngân hàng đầu tư, sẽ dựa vào nhu cầu và giá chào mua của những nhà đầu tư này để xác định giá cuối cùng cho cổ phiếu.

Phương pháp này được coi là hiệu quả và minh bạch hơn so với phương pháp giá cố định, trong đó giá được thiết lập trước khi những nhà đầu tư tham gia vào.


Xem thêm:

Chuyển đổi cổ phiếu ưu đãi sang cổ phiếu thường

Làm sao để định giá cổ phiếu