Tititada Academy Logo
Tìm kiếm

Pha loãng

Pha loãng (Dilution) xảy ra khi công ty phát hành thêm cổ phiếu mới cho các nhà đầu tư mới ở giá thấp hơn giá thị trường, hoặc khi một số cổ đông nhất định, chẳng hạn như nhân viên công ty sở hữu cổ phiếu có quyền chọn, thực hiện quyền đó. Qua đó, khiến số lượng cổ phiếu đang lưu hành tăng lên và làm cho vốn chủ sở hữu bị pha loãng. Tất cả cổ đông hiện hữu sẽ phải sở hữu một tỷ lệ phần trăm nhỏ hơn.

Việc phát hành cổ phiếu này sẽ làm ảnh hưởng tới thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) của công ty vì tổng thu nhập phải được chia trên số lượng cổ phiếu lưu hành lớn hơn sau khi phát hành. Qua đó, có thể làm giảm giá cổ phiếu trên thị trường.

Ví dụ: một công ty đã phát hành 100 cổ phiếu cho 100 cổ đông cá nhân. Mỗi cổ đông sở hữu 1% cổ phần của công ty. Và sau đó, công ty tiếp tục có đợt chào bán thứ cấp và phát hành thêm 100 cổ phiếu mới cho 100 cổ đông nữa, thì mỗi cổ đông lúc này chỉ sở hữu 0.5% cổ phần của công ty.

Tỷ lệ sở hữu nhỏ hơn cũng làm giảm quyền biểu quyết của mỗi nhà đầu tư.

Tỷ lệ pha loãng = (Tổng số lượng cổ phiếu lưu hành - Số lượng cổ phiếu phát hành thêm)/Tổng số lượng cổ phiếu lưu hành * 100

Chống pha loãng (Anti - dilution) là các điều khoản được gắn trong các cổ phiếu ưu đãi chuyển đổi, trái phiếu chuyển đổi, quyền chọn mua, để giúp bảo vệ nhà đầu tư khỏi khả năng mất giá trị cổ phiếu sau khi đầu tư do việc công ty phát hành thêm cổ phiếu. Khi các cổ phiếu phát hành mới được giao dịch trên thị trường với giá rẻ hơn giá mà các nhà đầu tư trước đó trả, thì hiện tượng pha loãng vốn chủ sở hữu có thể xảy ra.