Tititada Academy Logo
Tìm kiếm

Cổ phiếu phổ thông

Cổ phiếu phổ thông (Common Stock) là một loại chứng khoán thể hiện quyền sở hữu vốn cổ phần trong một công ty. Người nắm giữ cổ phiếu phổ thông có quyền yêu cầu một phần lợi nhuận của công ty và thực hiện quyền kiểm soát nó bằng cách tham gia vào các cuộc bầu cử hội đồng quản trị cũng như bỏ phiếu về các chính sách quan trọng của công ty. Trung bình, cổ phiếu phổ thông mang lại lợi nhuận cao hơn so với cổ phiếu ưu đãi hoặc trái phiếu. Tuy nhiên, lợi nhuận cao hơn đi kèm với rủi ro cao hơn liên quan đến chứng khoán đó.

Được giao dịch trên các sàn giao dịch, cổ phiếu phổ thông có thể được mua và bán bởi các nhà đầu tư hoặc nhà giao dịch và cổ đông phổ thông được hưởng cổ tức khi hội đồng quản trị của công ty công bố. Ngoài ra, trong trường hợp thanh lý công ty, người nắm giữ cổ phiếu phổ thông có quyền sở hữu tài sản của công ty. Tuy nhiên, do cổ đông phổ thông nằm ở cuối bậc ưu tiên nên rất khó có khả năng họ nhận được bồi thường trong trường hợp thanh lý.

Cổ phiếu là một phần quan trọng trong danh mục đầu tư và rủi ro lớn hơn các tài sản như bất động sản, cổ phiếu ưu đãi, trái phiếu. Tuy nhiên, rủi ro lớn đi kèm với tiềm năng lãi suất cao. Về lâu dài, cổ phiếu có xu hướng hoạt động tốt hơn nhưng trong ngắn hạn lại có nhiều biến động hơn. Cổ phiếu cũng được phân loại theo vốn hóa thị trường như vốn hóa lớn, trung bình và nhỏ. Các cổ phiếu vốn hóa lớn được giao dịch thường xuyên và đại diện cho các công ty ổn định, có uy tín. Ngược lại, cổ phiếu vốn hóa nhỏ thuộc về các công ty mới, định hướng tăng trưởng và xu hướng biến động nhiều hơn.


Xem thêm: 

Các bước cơ bản đầu tư chứng khoán

Đầu tư chứng khoán có rủi ro không