Tititada Academy Logo
Tìm kiếm

Giá chào bán

Giá chào bán (Ask price) là mức giá tối thiểu mà người bán sẵn lòng bán cho cùng một loại chứng khoán.

Giá chào bán luôn luôn thấp hơn giá chào mua.

Theo đó, giá thực hiện thông thường sẽ không cao hơn giá hỏi mua và không thấp hơn giá chào bán.