Tititada Academy Logo
Tìm kiếm

Hối phiếu

Hối phiếu (Bill of Exchange) là một loại giấy tờ có giá trị pháp lý, được sử dụng để thanh toán một khoản tiền nhất định cho một người hoặc tổ chức nào đó vào một thời điểm xác định hoặc khi được yêu cầu.

Thường có ba bên liên quan: người ký (drawer), người trả (drawee) và người hưởng (payee). Người ký là người ra lệnh cho người trả thanh toán cho người hưởng. Người trả là người phải thanh toán theo lệnh của người ký. Người hưởng là người nhận được khoản tiền từ người trả.

Hối phiếu là một phương tiện thanh toán quốc tế. Theo đó, hối phiếu chịu sự điều chỉnh của luật pháp quốc tế.

Hối phiếu có một số tính chất như tính trừu tượng, tính trả tiền vô điều kiện và tính chất lưu thông. Hối phiếu tương tự như séc hoặc kỳ phiếu, chúng có thể được rút bởi các cá nhân hoặc ngân hàng và thường có thể chuyển nhượng bằng xác nhận.