Tititada Academy Logo
Tìm kiếm

Khối lượng chào mua

Khối lượng chào mua (Bid size) đại diện cho số lượng chứng khoán mà nhà đầu tư sẵn sàng chi trả tại mức giá chào mua đã cho trước.

Khối lượng chào mua thường hiển thị dưới dạng lô chẵn và đại diện chô 100 cổ phần cho mỗi một cổ phiếu.

Báo giá cấp 1 được hiển thị trên màn hình giao dịch, theo đó thể hiện số lượng cổ phiếu mà các nhà đầu tư sẵn sàng mua ở mức giá mua tốt nhất hiện có.

Ví dụ, nếu báo giá cấp 1 cho biết giá chào mua là 40,000 VNĐ cho mỗi cổ phần và khối lượng chào mua là 5, nghĩa là nhà đầu tư muốn mua 500 cổ phần với giá 40,000 VNĐ/CP.

Ngoài giá chào mua sẵn có tốt nhất, thường sẽ có nhiều giá chào mua sẵn có với mức giá thấp hơn, mỗi giá sẽ có khối lượng chào mua riêng. Thông tin bổ sung này có thể tham khảo ở báo giá thị trường cấp 2.

Khối lượng chào mua rất quan trọng vì chúng phản ánh nhu cầu và tính thanh khoản của chứng khoán.