Tititada Academy Logo
Tìm kiếm

Lệnh bán cắt lỗ

Lệnh cắt lỗ (Stop-loss order) thường được sử dụng trong chiến lược cắt lỗ, trong đó nhà đầu tư tham gia vào một vị thế nhưng có đặt lệnh thoát vị thế đó ở một ngưỡng thua lỗ được chỉ định.

Khi giá của tài sản (như cổ phiếu, tiền tệ, hàng hóa) giảm xuống dưới một mức giá nhất định mà nhà đầu tư đã thiết lập trước, lệnh bán cắt lỗ sẽ tự động được kích hoạt và thực hiện việc bán tài sản để hạn chế rủi ro và bảo vệ vốn.

Lệnh cắt lỗ cũng thường được sử dụng bởi người bán khống, trong đó lệnh cắt hỗ kích hoạt lệnh mua để bù đắp thay vì bán.


Cách hoạt động của lệnh bán cắt lỗ:

- Xác định mức giá cắt lỗ: là một mức giá dưới giá mua hiện tại mà tại đó nhà đầu tư sẵn lòng chấp nhận một khoản lỗ nhất định. Mức giá này thường được tính toán dựa trên phân tích kỹ thuật hoặc các nguyên tắc quản lý rủi ro.

- Tự động hóa giao dịch: Khi giá thị trường của tài sản đó giảm xuống mức giá cắt lỗ đã đặt, lệnh bán cắt lỗ sẽ tự động được kích hoạt và thực hiện bán tài sản đó.

- Hạn Chế Rủi Ro: Lệnh cắt lỗ giúp nhà đầu tư hạn chế rủi ro và tổn thất tài chính, đặc biệt trong trường hợp thị trường di chuyển nhanh và không thuận lợi.

Ví dụ, một nhà đầu tư bán cổ phiếu với giá 40,000đ, nhưng muốn hạn chế tổn thất tiềm ẩn, người này đặt lệnh dừng lỗ ở mức giá 35,000đ. Khi cổ phiếu có xu hướng giảm giá, lệnh cắt lỗ sẽ được kích hoạt khi giá chạm hoặc vượt qua mức 35,000đ, và được thực hiện ở mức giá sẵn có tiếp theo.