Tititada Academy Logo
Tìm kiếm

Cổ phiếu


Cổ phiếu (Stock) là chứng chỉ do công ty cổ phần phát hành, bút toán ghi sổ hoặc dữ liệu điện tử xác nhận quyền sở hữu một hoặc một số cổ phần của công ty đó. Có thể hiểu đơn giản cổ phiếu là một giấy chứng nhận khoản đầu tư của bạn đối với một doanh nghiệp.

Trước đây, các doanh nghiệp thường phát hành cổ phiếu giấy, nhưng hiện nay, các doanh nghiệp đã chuyển sang phát hành cổ phiếu điện tử, đây là loại chứng khoán được dùng phổ biến nhất hiện nay. Người nắm giữ cổ phiếu trở thành cổ đông và là chủ sở hữu của công ty phát hành.