Tititada Academy Logo
Tìm kiếm

Lệnh chờ khớp

Lệnh chờ khớp là một trạng thái của một lệnh mua hoặc bán cổ phiếu. Trong phiên khớp lệnh liên tục, khi một nhà đầu tư đặt một lệnh mua hoặc bán cổ phiếu, lệnh đó sẽ được gửi đến sàn giao dịch. 


Đối với các lệnh mua bán tại giá thị trường (MP) thường sẽ khớp ngay, thời gian chờ khớp thường rất ngắn trừ trường hợp cổ phiếu có dư mua giá trần hoặc dư bán giá sàn.

Đối với các lệnh đặt mua giá giới hạn (LO), nếu giá mua lớn hơn giá đang khớp trên thị trường, hoặc giá bán nhỏ hơn hoặc bằng giá đang khớp tại thời điểm đặt lệnh, lệnh sẽ được khớp ngay.

Ngược lại nếu giá mua thấp hơn giá thị trường, và giá bán cao hơn giá thị trường thì lệnh sẽ được treo và ở trong trạng thái chờ khớp cho đến khi được khớp lệnh và giao dịch thành công.


Ví dụ trong phiên khớp lệnh liên tục, giá đang khớp của HPG là 25.25, bạn đặt mua bằng lệnh LO giá 24.8, thi lệnh của bạn sẽ thể hiện trong trang thái chờ khớp. Nếu như giá thị trường không xuống tới 24.8 thì lệnh sẽ bị hủy sau khi phiên giao dịch kết thúc. Nếu cổ phiếu có lệnh bán nhiều, và giá thị trường giảm về 24.8 thì lệnh của bạn có thể được khớp từng phần hoặc toàn bộ.