Tititada Academy Logo
Tìm kiếm

Mệnh giá

At Par, hay Par Value là mệnh giá, chỉ giá trị của một cổ phiếu, trái phiếu hoặc bất kỳ loại giấy tờ khác có giá trị bằng với giá trị gốc của chính nó.

Ngược lại, nếu được bán Above Par thì giá bán cao hơn giá trị gốc, còn nếu được bán Below Par thì giá bán thấp hơn giá trị gốc.

Par Value thường được sử dụng phổ biến đối với trái phiếu. Theo đó, mệnh giá là giá mà trái phiếu được phát hành.

Sau đó, giá của trái phiếu sẽ dao động dựa trên lãi suất hiện hành, thời gian đáo hạn và xếp hạng tín dụng, khiến trái phiếu được giao dịch ở mức trên hoặc dưới mệnh giá.

Người sở hữu trái phiếu sẽ nhận được mệnh giá của nó vào ngày đáo hạn.