Tititada Academy Logo
Tìm kiếm

Ngày đăng ký cuối cùng

Ngày đăng ký cuối cùng (Date of record) là ngày công ty chốt danh sách tất cả các cổ đông hiện hữu đủ điều kiện nhận cổ tức, hoặc đề thực hiện quyền của cổ đông như tham gia đại hội cổ đông, tham gia bỏ phiếu lấy ý kiến bằng văn bản. Nếu bạn không có tên trong danh sách, bạn sẽ không được cổ tức, quyền mua, hay các quyền cổ đông khác.

Thị trường hiện đang giao dịch theo ngày thanh toán T+1.5. Do đó, nếu bạn muốn có tên trong danh sách nhận cổ tức, bạn cần phải mua cổ phiếu vào ít nhất hai ngày trước đó, để cổ phiếu có thể về kịp tài khoản mình vào ngày đăng ký cuối cùng.

Thông thường, công ty sẽ có nghĩa vụ thông báo cho cổ đông biết về việc chia cổ tức cùng với ngày đăng ký cuối cùng, và cổ tức phải được thanh toán đầy đủ trong thời hạn 6 tháng kể từ ngày kết thúc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên.