Tititada Academy Logo
Tìm kiếm

Thương phiếu bảo đảm bằng tài sản

Thương phiếu bảo đảm bằng tài sản (Asset-Backed Commercial Paper - ABCP) là một công cụ đầu tư ngắn hạn, có ngày đáo hạn thường từ 90 – 270 ngày.

Thương phiếu bảo đảm bằng tài sản được phát hành bởi một ngân hàng hoặc tổ chức tài chính khác.

Thương phiếu bảo đảm bằng tài sản là một loại giấy tờ có giá, được sử dụng để tài trợ cho các nhu cầu tái chính ngắn hạn.

Thương phiếu này được bảo đảm bằng tài sản thế chấp của công ty, có thể bao gồm các khoản thanh toán trong tương lai từ các khoản cho vay của họ, chẳng hạn như các khoản vay mua ô tô, nợ thẻ tín dụng, khoản vay sinh viên hoặc thế chấp nhà ở.

Các khoản thu dự kiến này được gọi chung là các khoản phải thu.

Một công ty hoặc ngân hàng đang tìm cách tăng cường thanh khoản có thể bán các khoản phải thu cho một SPV (Tổ chức mục đích đặc thù) hoặc các kênh dẫn khác, sau đó sẽ phát hành chúng cho các nhà đầu tư của mình dưới dạng thương phiếu được đảm bảo bằng tài sản.

Các nhà đầu tư mua thương phiếu với giá chiết khấu so với mệnh giá và được hoàn trả toàn bộ mệnh giá khi đáo hạn.