Tititada Academy Logo
Tìm kiếm

Phát triển doanh nghiệp

ESG

ESG định hình nguyên tắc đầu tư và quản lý doanh nghiệp theo tiêu chí bền vững, liên quan đến yếu tố xã hội, môi trường và quản trị, không chỉ chú trọng vào lợi nhuận.

Gmail IconFacebook IconLinkedin Icon

Khám phá về ESG