Tititada Academy Logo
Tìm kiếm

Phát triển doanh nghiệp

Quản trị doanh nghiệp

Quản trị doanh nghiệp là nghệ thuật kết hợp chiến lược kinh doanh, quản lý nhân sự và kế hoạch tài chính nhằm mục tiêu định hình và duy trì sự phát triển của doanh nghiệp.

Gmail IconFacebook IconLinkedin Icon

Khám phá về Quản trị doanh nghiệp