Tititada Academy Logo
Tìm kiếm

Blockchain

Blockchain là một loại cơ sở dữ liệu khác với cơ sở dữ liệu điển hình ở cách lưu trữ thông tin.

Các blockchains lưu trữ dữ liệu trong các khối, được liên kết với nhau thông qua mật mã. Khi có dữ liệu mới, chúng sẽ được nhập vào một khối mới. Khối mới này được xâu chuỗi vào khối trước đó, làm cho dữ liệu được liên kết với nhau theo thứ tự thời gian. Các loại thông tin khác nhau có thể được lưu trữ trên một blockchain.

Tuy nhiên, cách sử dụng blockchain phổ biến nhất cho đến nay là dùng để làm sổ cái ghi nhận các giao dịch. Các chuyên gia tin rằng blockchain và công nghệ liên quan sẽ tạo ra sự đột phá trong nhiều ngành công nghiệp, bao gồm cả tài chính và luật.

Ví dụ: trong Bitcoin và tiền điện tử, Blockchain được sử dụng để không có cá nhân hoặc nhóm nào có quyền kiểm soát được giao dịch. Thay vào đó, tất cả người dùng đều giữ quyền kiểm soát chung của bitcoin.