Tititada Academy Logo
Tìm kiếm

Nhóm ngành

Ngành ngân hàng

Ngành ngân hàng là một phần quan trọng của hệ thống tài chính trong một nền kinh tế, bao gồm các tổ chức và hoạt động liên quan đến việc huy động vốn, cho vay, quản lý rủi ro tài chính và cung cấp các dịch vụ tài chính cho cá nhân, doanh nghiệp và tổ chức khác.

Gmail IconFacebook IconLinkedin Icon

Khám phá về Ngành ngân hàng