Tititada Academy Logo
Tìm kiếm

Phân tích kỹ thuật

Phân tích xu hướng

Phân tích xu hướng là quá trình đánh giá và dự đoán hướng diễn biến của thị trường dựa trên các xu hướng lịch sử và hiện tại, bằng cách sử dụng các công cụ và chỉ số kỹ thuật.

Gmail IconFacebook IconLinkedin Icon

Khám phá về Phân tích xu hướng