Tititada Academy Logo
Tìm kiếm

Giấy chứng nhận bảo hiểm

Giấy chứng nhận bảo hiểm (COI) là tài liệu do công ty bảo hiểm hoặc nhà môi giới cấp. COI xác minh sự tồn tại của hợp đồng bảo hiểm và tóm tắt các khía cạnh và điều kiện chính của hợp đồng bảo hiểm.

Chứng nhận bao gồm tên của chủ hợp đồng, địa chỉ gửi thư và mô tả các hoạt động mà người được bảo hiểm thực hiện. Địa chỉ của công ty bảo hiểm phát hành được liệt kê cùng với thông tin liên hệ của đại lý bảo hiểm hoặc người liên hệ của đại lý bảo hiểm. Nếu có nhiều công ty bảo hiểm tham gia, tất cả tên và thông tin liên hệ đều được liệt kê.

Giấy chứng nhận còn mô tả ngắn gọn các chính sách và giới hạn của người được bảo hiểm được cung cấp cho từng loại bảo hiểm.

Ví dụ: phần trách nhiệm chung tóm các giới hạn mà chính sách đưa ra theo danh mục và cho biết liệu phạm vi bảo hiểm có áp dụng cho mỗi khiếu nại hay mỗi lần xảy ra hay không.

Sẽ là an toàn nhất nếu bạn giữ bất kỳ COI nào vô thời hạn vì bạn không biết khi nào vấn đề có thể phát sinh chặng hạn như đối với công việc. Việc lưu giữ bằng chứng về COI sẽ giúp giải quyết mọi vấn đề tại thời điểm đó.

Nếu không có COI, chủ doanh nghiệp hoặc nhà thầu có thể gặp khó khăn trong việc giành được bảo hiểm. Vì nhiều công ty và cá nhân thuê nhà thầu nên khách hàng muốn biết chủ doanh nghiệp hoặc nhà thầu có bảo hiểm trách nhiệm pháp lý để họ không chịu bất kỳ rủi ro nào nếu nhà thầu chịu trách nhiệm về thiệt hại, thương tích hoặc công việc không đạt tiêu chuẩn.